INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

  1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 (Download)
  2. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 (Download)
  3. Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 (Download)
  4. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 (Download)