INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

  1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 (Download)
  2. Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 (Download)
  3. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 (Download)